ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ

කාබනික ප්‍රතික්‍රියා සහ යාන්ත්‍රණ

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2011, ISBN: 978-955-30-2988-1 ප්‍රමාණය A5, පිටු 88

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කාබනික ප්‍රතික්‍රියා සහ යාන්ත්‍රණ

රු 200.00

Out of stock

Description

කාබනික රසායනය කොටස ආවරණය වන පරිදි සකසා ඇති කෘතියකි. මෙහි කාබනික ප්‍රතික්‍රියා සහ ඒවායේ යන්ත්‍රණ දක්වා ඇත.

Additional information

Weight 0.105 kg
Dimensions 21 × 14 × 0.3 cm
WRITER

ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ