ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ

කර්මාන්ත රසායනය බහුවරණ

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2014, ISBN: 978-955-30-5015-1 ප්‍රමාණය A5, පිටු 184

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කර්මාන්ත රසායනය බහුවරණ

රු 450.00

1 in stock

Description

මෙය කර්මාන්ත රසායනය කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වන පරිදි සැකසූ බහුවරණ ප්‍රශ්නෝත්තර අඩංගු කෘතියකි.

Additional information

Weight 0.425 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.1 cm
WRITER

ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ