නිශාන්ත දීපාල්

එන්තැල්පිය සහ එන්ට්‍රපිය

කර්තෘ: නිශාන්ත දීපාල්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2015, ප්‍රමාණය B5, පිටු 140 ISBN: 978-955-52333-1-6

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: තාප රසායනයඑන්තැල්පිය සහ එන්ට්‍රපිය (සියලු ම සිද්ධාන්ත සහ විසඳූ ගැටලු සමග)

රු 400.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව තාප රසායනය යටතේ එන්තැල්පිය හා එන්ට්‍රපිය කොටසට අදාළ සියලු ම සිද්ධාන්ත, විසඳූ ආදර්ශ ගැටලු, විසඳූ පසුගිය විභාග ගැටලු, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ, බහුවරණ ප්‍රශ්න, බහුවරණ විවරණ මෙහි අන්තර්ගත ය.

සරල ගැටලුවල සිට සංකීර්ණ ගැටලු දක්වා විශාල පරාසයක් මින් විමසුමට ලක් කැරේ.

Additional information

Weight 0.245 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.8 cm
WRITER

නිශාන්ත දීපාල්