අරුණ බණ්ඩාර

ඇල්කේන – බහුවරණ විවරණය

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2011, ISBN: 978-955-0753-25-3, ප්‍රමාණය A5, පිටු 40

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කාබනික රසායනය ඇල්කේන  (බහුවරණ විවරණය)

රු 170.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ කාබනික රසායනය යටතේ එන ඇල්කේන කොටස පිළිබඳ බහුවරණ ගැටලු විවරණයකි, මෙය.

Additional information

Weight 0.55 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 0.5 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඇල්කේන – බහුවරණ විවරණය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *