අරුණ බණ්ඩාර

ඇල්කේන – බහුවරණ විවරණය

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2011, ISBN: 978-955-0753-25-3, ප්‍රමාණය A5, පිටු 40

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කාබනික රසායනය ඇල්කේන  (බහුවරණ විවරණය)

රු 170.00

6 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ කාබනික රසායනය යටතේ එන ඇල්කේන කොටස පිළිබඳ බහුවරණ ගැටලු විවරණයකි, මෙය.

Additional information

Weight 0.55 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 0.5 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඇල්කේන – බහුවරණ විවරණය”

Your email address will not be published.