ආරියදාස බියන්විල

අකාබනික රසායන විද්‍යාව 5 ඒකකය (s,p,d ගොනු)

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2013, ISBN: 978-955-30-4047-3, ප්‍රමාණය A4, පිටු 120

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: අකාබනික රසායනය (s, p, d ගොනු)

රු 350.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව  අකාබනික රසායනය (s, p, d ගොනු) සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය වන පරිදි මෙය සම්පාදනය කර ඇත. අවබෝධ කර ගත යුතු සියලු කරුණු, විවිධ මාදිලියේ අභ්‍යාස විසඳුම්, විවරණ නිසි ගැඹුරට මෙයට ඇතුළත් කර ඇත. අවසානයේ යොදා ඇති “අයන විශ්ලේෂණය” කොටස විභාග ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා අත්වැලක් වනු ඇත.

Additional information

Weight 0.285 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල