අමිල සේනාධීර

අකාබනික රසායනය

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2012, ප්‍රමාණය A4, පිටු 178

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: අකාබනික රසායනය

රු 750.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ අකාබනික රසායනයට අදාළ සියලු ම සිද්ධාන්ත ආවරණය වන පරිදි මෙම ග්‍රන්ථය සකස් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.505 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

අමිල සේනාධීර