හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

අකාබනික රසායනය

කර්තෘ: හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2021, ISBN: 978-624-00-1132-7, ප්‍රමාණය A4, පිටු 188

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: අකාබනික රසායනය (නව සංස්කරණය)

රු 1,500.00

1 in stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයේ 6 වැනි ඒකකය වන “s,p හා d ගොනුවලට අයත් මූලද්‍රව්‍යවල රසායනය” සඳහා මෙම පොත සම්පාදනය කර ඇත.

එම ඒකකයට අයත් සියලු විෂය කරුණු මෙහි ආවරණය කර ඇති අතර අදාළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පිළිබඳ විස්තර ද මෙම පොතට ඇතුළත් වේ. තවද සිසුනට සිය දැනුම හා ගැටලු විසඳීමේ කුසලතාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා සුදුසු අභ්‍යාස විශාල ප්‍රමාණයක් ද මෙයට අඩංගු කර ඇත.

Additional information

WRITER

හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අකාබනික රසායනය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *