හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

අකාබනික රසායනය වර්ග කළ බහුවරණ

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2019, ISBN: 978-955-30-6866-8, ප්‍රමාණය A4, පිටු 180

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: අකාබනික රසායනය වර්ග කළ බහුවරණ ප්‍රශ්න

රු 950.00

Out of stock

Description

මෙය උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ‘අකාබනික රසායනය’ කෘතිය හා සමගාමී ව භාවිත කළ හැකි ය.

ඔබ අකාබනික රසායනයට අදාළ කිසියම් උප ඒකකයක් අවසාන කළ පසු ඊට අදාළව මෙම පොතේ ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමට උත්සහ කරන්න. එය ඔබගේ දැනුම වර්ධනයට මෙන් ම අවශ්‍ය දැනුම ඔබට ලැබී ඇත් ද යන්න දැන ගැනීමට ද වැදගත් වේ.

Additional information

Weight 0.515 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

හේමචන්ද්‍ර බස්නායක