ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

සත්ත්ව අකාරය හා ක්‍රියාකාරීත්වය 1

ප්‍රකාශනය: ‍කර්තෘ © 2018, ISBN: 978-955-44728-6-0, ප්‍රමාණය A4, පිටු 204

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව – සත්ත්ව අකාරය හා ක්‍රියාකාරීත්වය-1 කොටස

රු 950.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව සත්ත්ව අකාරය හා ක්‍රියාකාරීත්වය-1 කොටස මෙම ග්‍රන්ථයෙන් ආවරණය වේ.

Additional information

Weight 0.49 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm
WRITER

ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ