ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

සත්ත්ව අකාරය හා ක්‍රියාකාරීත්වය-2

ප්‍රකාශනය: ‍කර්තෘ © 2019, ISBN: 978-955-44728-8-4, ප්‍රමාණය A4, පිටු 206

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව – සත්ත්ව අකාරය හා ක්‍රියාකාරීත්වය-2 කොටස, ප්‍රවේණි විද්‍යාව, අණුක ජීව විද්‍යාව හා ප්‍රතිසංයෝජිත DNA තාක්ෂණය

රු 1,200.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව සත්ත්ව අකාරය හා ක්‍රියාකාරීත්වය-2 කොටස, ප්‍රවේණි විද්‍යාව, අණුක ජීව විද්‍යාව හා ප්‍රතිසංයෝජිත DNA තාක්ෂණය මෙම ග්‍රන්ථයෙන් ආවරණය වේ.

Additional information

Weight 0.5 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ