පීරිස් රණසිංහ

ශාක සම්භවය, ව්‍යූහය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2013, ISBN: 978-955-30-4541-6, ප්‍රමාණය A5, පිටු 144

අන්තර්ගතය: ශාක සම්භවය, ව්‍යූහය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය

රු 250.00

Out of stock

Description

මෙය අ.පො.ස (සා.පෙළ / උ.පෙළ) ජීව විද්‍යා නිර්දේශානුකූල උපකාරක ග්‍රන්ථයකි.

Additional information

Weight 0.55 kg
Dimensions 21 × 14.2 × 0.7 cm
WRITER

පීරිස් රණසිංහ