ඩබ්ලිව්. ටී. එස්. දම්මිණී ප්‍රේමචන්ද්‍ර

වටපණුවෝ

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2017, ISBN: 978-955-30-3710-7, ප්‍රමාණය A5, පිටු 104

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව – වටපණුවෝ

රු 250.00

Out of stock

Description

මෙම කෘතියෙහි වටපණුවන් පිළිබඳ විස්තර අඩංගු කර ඇත.

Additional information

Weight 0.16 kg
Dimensions 21 × 14 × 0.5 cm
WRITER

ඩබ්ලිව්. ටී. එස්. දම්මිණී ප්‍රේමචන්ද්‍ර