ඩී. ඇම්. සුරතිස්ස

මිනිසා සහ පරිසරය

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2011, ISBN: 978-955-30-1627-0 ප්‍රමාණය A5, පිටු 312

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව –  මිනිසා සහ පරිසරය

රු 475.00

Out of stock

Description

මෙහි උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා විෂයයෙහි ඇති මිනිසා සහ පරිසරය යන ඒකකයට අදාළ කරුණු හා ඊට පරිබාහිර කරුණු ද අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.31 kg
Dimensions 21 × 14 × 1.5 cm
WRITER

ඩී. ඇම්. සුරතිස්ස