අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව උද්භිද විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2017, ප්‍රමාණය A5, පිටු 594

අන්තර්ගතය: පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව – උද්භිද විද්‍යාව

රු 428.00

Out of stock

Description

මෙය උද්භිද විද්‍යාව සඳහා සම්පාදනය කර ඇති පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාවකි. සිංහල, දෙමළ ඉංග්‍රීසි භාෂා තුනෙන් ම ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.725 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 3 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව