එච්. ජී. නන්දදාස

පරිසර ජීව විද්‍යාව

කර්තෘ: මහාචාර්ය එච්. ජී. නන්දදාස

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2014, ප්‍රමාණය 7″x9″, පිටු 112, ISBN 955-52937-0-9

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව- පරිසර ජීව විද්‍යාව

රු 400.00

5 in stock

Description

මෙම ග්‍රන්ථයේ විෂය පරාසය උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ පරිසර ජීව විද්‍යාව ඒකකට අනුකූලව ගලපා ඇත. එසේ වුව ද ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසරය පිළිබඳව විද්‍යාත්මක අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට උනන්දු වන ඕනෑම කෙනෙකුට මෙම පොත ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත. අප ජීවත් වන පෘථිවිය මතුපිට පරිසරයේ අතීතයත්, වර්තමානයත්, අනාගතයත් පිළිබඳ කිසියම් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට මෙම පොත ඉවහල් වනු ඇත.

Additional information

Weight 0.255 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

එච්. ජී. නන්දදාස

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පරිසර ජීව විද්‍යාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *