ධනංජය ආරියදාස

පරිසර ජීව විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2012, ISBN 978-955-0633-04-3 ප්‍රමාණය B5, පිටු 96

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව-  පරිසර ජීව විද්‍යාව

රු 350.00

Out of stock

Description

මෙහි උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයට අදාළ පරිසර ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ කරුණු අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.17 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

ධනංජය ආරියදාස