ධනංජය ආරියදාස

පරිසර ජීව විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2012, ISBN 978-955-0633-04-3 ප්‍රමාණය B5, පිටු 96

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව-  පරිසර ජීව විද්‍යාව

රු 350.00

2 in stock

Description

මෙහි උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයට අදාළ පරිසර ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ කරුණු අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.17 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

ධනංජය ආරියදාස