වීරතුංග පී තිලකරත්න

පරිණාමය සහ ජීවීන්ගේ විවිධත්වය

කර්තෘ: වීරතුංග පී තිලකරත්න

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2018 අගෝස්තු, ප්‍රමාණය 7″x9″, පිටු  160, ISBN 978-955-1847-58-6

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව – පරිණාමය සහ ජීවීන්ගේ විවිධත්වය

රු 500.00

1 in stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයේ පරිණාමය සහ ජීවීන්ගේ විවිධත්වය ඒකකයට අදාළ විෂය කරුණු රූපසටහන් සහිතව සවිස්තරාත්මකව මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.265 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

වීරතුංග පී තිලකරත්න

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පරිණාමය සහ ජීවීන්ගේ විවිධත්වය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *