තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව – ජීව විද්‍යාව

කර්තෘ: වීරතුංග පී තිලකරත්න

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2018, ප්‍රමාණය 7″x9″, පිටු  152, ISBN 978-955-1847-60-9

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව – ජීව විද්‍යාව (2017 නව නිර්දේශය)

රු 500.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවේ (නව නිර්දේශය) තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව විෂයයේ, ජීව විද්‍යාව සඳහා ලියැවුණු ග්‍රන්ථයකි මෙය. සවිස්තරාත්මක විෂය කරුණුවලට අමතරව ආදර්ශ බහුවරණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු ද මෙහි ඇතුළත් වේ.

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව – ජීව විද්‍යාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *