අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ජීව විද්‍යාව -2

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2018, ප්‍රමාණය B5, පිටු 244

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව : 2 වැනි කොටස

රු 195.00

3 in stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා විෂයයට අදාළ වන මෙම පොත මගින්, ගොඩබිම ජීවිතය, ජලරුහ ජීවිතය, ආදියෙහි ජීවිතය, භූගෝලීය ජෛව ව්‍යාප්තිය, සෛලය, ක්‍රියාකාරී ශාකය සහ ක්‍රියාකාරී සත්ත්වයා පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.435 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1.3 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව