ජීව විද්‍යාව 13 වසර අවසාන වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව 13 වසර අවසාන වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

පිටු ගණන : 360

මාධ්‍ය :  සිංහල

රු 2,700.00

Description

මෙය කොළඹ රාජකීය, ආනන්ද, විශාඛා, නාලන්ද, දේවි බාලිකා සහ මාතර රාහුල, සුජාතා යන විද්‍යාලවල ජීව විද්‍යාව 13 වසර අවසාන වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර එක්කර සාදා ඇත. 2019/2020  (නව නිර්දේශය) විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර අඩංගු වේ. රාජකීය, සුජාතා හා රාහුල විද්‍යාලවල 2020 පිළිතරු පටිපාටිය ද ඇතුළත් වන අතර සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත් 2020 ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළිතුරු පටිපාටිය ද සමග ඇතුළත් කර ඇත.

වෙනත් වසරවල විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබා ගැනිමට අමතන්න – 0112818187

Additional information

Weight 0.950 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm