ජීව විද්‍යාව 12 වසර දෙවන වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව 12 වසර දෙවන වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

පිටු ගණන : 78

මාධ්‍ය :  සිංහල

රු 585.00

Description

මෙය ආනන්ද, රාජකීය, දේවි බාලිකා, රත්නාවලී යන විද්‍යාලවල ජීව විද්‍යාව 12 වසර දෙවන වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර එක්කර සාදා ඇත. 2018 සිට මේ දක්වා (නව නිර්දේශය) විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර අඩංගු වේ.

වෙනත් වසරවල හෝ පාසල්වල වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔබට අවශ්‍ය පරිදි තෝරා, ගෙන්වා ගැනිමට අවශ්‍ය නම් අමතන්න – 0112818187

Additional information

Weight 0.215 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
Past Papers

School papers