ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

ජීව විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා විවරණය

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2019, ප්‍රමාණය A4, පිටු 180, ISBN 978-955-44728-1-5

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව : ජීව විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා විවරණය

රු 1,100.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයේ 1-4 ඒකක සඳහා නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සැකසූ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න විවරණයක් මෙම පොතෙහි අන්තර්ගත කොට ඇත.

එම ඒකකවල සියලු කොටස් ඇතුළත් වන ලෙසත්, විභාගයට අනුකූල වන ලෙසත් ප්‍රශ්න සකසා ඇත. පිළිතුරු සඳහා විභාගයට සමාන ලෙසට ම ලකුණු දීමේ පටිපාටියක් ද සකසා ඇත.

Additional information

Weight 0.68 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජීව විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා විවරණය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *