මහින්ද බණ්ඩාරනායක

ජීව විද්‍යාව ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න

ප්‍රකාශනය: ‍සමුද්‍ර 2015, ISBN: 978-955-680-366-2, ප්‍රමාණය A4, පිටු 98

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව: ජීව විද්‍යාව ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න

රු 290.00

Out of stock

Description

මෙහි ජීව විද්‍යාව ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න 1000ක් සහ පිළිතුරු අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.245 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

මහින්ද බණ්ඩාරනායක