පේසුරු

ජීව විද්‍යාව වර්ගීකරණය කළ බහුවරණ

ප්‍රකාශනය: පේසුරු © 2022, ප්‍රමාණය A5 ISBN: 978-955-75140-4-8

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව බහුවරණ වර්ගීකරණය කළ ප්‍රශ්නෝත්තර 1985-2021

රු 1,000.00

1 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව 1985-2021 දක්වා ප්‍රශ්නපත්‍රවල බහුවරණ ප්‍රශ්න නව විෂය නිර්දේශයේ පාඩම්වලට අනුව වර්ගීකරණය කොට අදාළ ආදර්ශ පිළිතුරු ද ඇතුළත් කොට තැනූ වෙන් වෙන්ව ගත හැකි ප්‍රශ්නපත්‍ර කට්ටලයකි මෙය.

Additional information

Weight 0.215 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.3 cm
WRITER

පේසුරු