ජීව විද්‍යාව වර්ගීකරණය කළ ව්‍යුහගත රචනා

සංස්කරණය: මහින්ද අබේනායක

ප්‍රකාශනය: පේසුරු © 2022, ප්‍රමාණය A4

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා වර්ගීකරණය කළ ප්‍රශ්නෝත්තර 1985-2021

රු 2,000.00

2 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව 1985-2021 දක්වා ප්‍රශ්නපත්‍රවල ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න පාඩම් අනුව වර්ගීකරණය කොට අදාළ ආදර්ශ පිළිතුරු ද ඇතුළත් කොට තැනූ වෙන් වෙන්ව ගත හැකි ප්‍රශ්නපත්‍ර කට්ටලයකි මෙය.

Additional information

Weight 0.745 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.5 cm