ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

ජීව විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය

(1 customer review)

කර්තෘ: ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2020, ප්‍රමාණය A4, පිටු 460, ISBN: 978-955-44728-9-1

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව- සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය සඳහා සවිස්තරාත්මක බහුවරණ විවරණය. ප්‍රශ්න 2600 ක් අන්තර්ගත ය.

රු 1,900.00

Out of stock

Description

වසර 2017 සිට ක්‍රියාත්මක උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ 1-7 ඒකක සඳහා බහුවරණ ප්‍රශ්න විවරණයක් මෙම පොතහි අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.610 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.8 cm
WRITER

ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

1 review for ජීව විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය

  1. Dineth

    Stock nedd

    • matdevindi

      දැනට නැහැ.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *