ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

ජීව විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය

කර්තෘ: ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2020, ප්‍රමාණය A4, පිටු 460, ISBN: 978-955-44728-9-1

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව- සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය සඳහා සවිස්තරාත්මක බහුවරණ විවරණය. ප්‍රශ්න 2600 ක් අන්තර්ගත ය.

රු 1,900.00

Out of stock

Description

වසර 2017 සිට ක්‍රියාත්මක උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ 1-7 ඒකක සඳහා බහුවරණ ප්‍රශ්න විවරණයක් මෙම පොතහි අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.610 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.8 cm
WRITER

ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජීව විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *