ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

ජීව විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය

කර්තෘ: ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2020, ප්‍රමාණය A4, පිටු 460, ISBN: 978-955-44728-9-1

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව- සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය සඳහා සවිස්තරාත්මක බහුවරණ විවරණය. ප්‍රශ්න 2600 ක් අන්තර්ගත ය.

රු 1,900.00

17 in stock

Description

වසර 2017 සිට ක්‍රියාත්මක උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ 1-7 ඒකක සඳහා බහුවරණ ප්‍රශ්න විවරණයක් මෙම පොතහි අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.610 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.8 cm
WRITER

ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජීව විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය”

Your email address will not be published.