මහින්ද බණ්ඩාරනායක

ජීව විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය

කර්තෘ: මහින්ද බණ්ඩාරනායක

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2015, ISBN: 978-955-5332-13-2, ප්‍රමාණය A4, පිටු 168

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව:   බහුවරණ විවරණය 2000-2010

රු 350.00

Out of stock

Description

මෙහි 2000 වසරේ සිට 2010 වර්ෂය දක්වා සියලු ම බහුවරණ සඳහා විවරණ අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.4 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

මහින්ද බණ්ඩාරනායක