නන්දන ධර්මකීර්ති/එස්.ආර්. ධර්මකීර්ති

ජීව විද්‍යාව පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර විවරණය

කර්තෘ: නන්දන ධර්මකීර්ති/එස්. ආර්. ධර්මකීර්ති

ප්‍රකාශනය: මෙත්සර ප්‍රකාශකයෝ  © 2015, ISBN: 978-955-4741-05-8, ප්‍රමාණය A4, පිටු 240

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව:   පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර විවරණය 2009-2014

රු 600.00

Out of stock

Description

මෙහි 2009 වසරේ සිට 2014 වසර දක්වා උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍ර සම්පූර්ණයෙන් විවරණය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.365 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.5 cm
WRITER

නන්දන ධර්මකීර්ති/එස්.ආර්. ධර්මකීර්ති