නන්දන ධර්මකීර්ති/එස්.ආර්. ධර්මකීර්ති

ජීව විද්‍යාව පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර විවරණය

කර්තෘ: නන්දන ධර්මකීර්ති/එස්. ආර්. ධර්මකීර්ති

ප්‍රකාශනය: මෙත්සර ප්‍රකාශකයෝ  © 2015, ISBN: 978-955-4741-05-8, ප්‍රමාණය A4, පිටු 240

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව:   පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර විවරණය 2009-2014

රු 600.00

2 in stock

Description

මෙහි 2009 වසරේ සිට 2014 වසර දක්වා උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍ර සම්පූර්ණයෙන් විවරණය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.365 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.5 cm
WRITER

නන්දන ධර්මකීර්ති/එස්.ආර්. ධර්මකීර්ති