අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ජීව විද්‍යාව – ගුරු මාර්ගෝපදේශය 13 ශ්‍රේණිය

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2018, ප්‍රමාණය A4, පිටු 66

අන්තර්ගතය:  උසස් පෙළ 13 ශ්‍රේණිය සඳහා 2018 සිට ක්‍රියාත්මක ජීව විද්‍යාව ගුරු මාර්ගෝපදේශය

රු 90.00

Out of stock

Description

ජාතික අධාපන ආයතනය මගින් සම්පාදිත මෙහි, 2017 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක උසස් පෙළ නව විෂය නිර්දේශයෙහි 13 ශ්‍රේණියට අදාළ ජීව විද්‍යාව ගුරුමාර්ගෝපදේශය අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.19 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව