ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

ජීව විද්‍යාව ආදර්ශ රචනා ප්‍රශ්න විවරණය

කර්තෘ: ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2014, ප්‍රමාණය A4, පිටු 180, ISBN 955-44728-1-5

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව- සියලුම ඒකක සඳහා සවිස්තරාත්මක රචනා ප්‍රශ්න විවරණය

රු 650.00

Out of stock

Description

වසර 2012 සිට ක්‍රියාත්මක උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයේ ජීව විද්‍යාවට අදාළ සියලු ම ඒකක සඳහා ආදර්ශ රචනා ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු විවරණයක් මෙම ග්‍රන්ථයේ අඩංගු වේ.

Additional information

WRITER

ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජීව විද්‍යාව ආදර්ශ රචනා ප්‍රශ්න විවරණය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *