වීරතුංග පී තිලකරත්න

ජීවයේ අඛණ්ඩතාවය ප්‍රශ්නෝත්තර විග්‍රහය

කර්තෘ: වීරතුංග පී තිලකරත්න

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2006, ISBN: 955-98071-6-1, ප්‍රමාණය A5, පිටු 255

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව වීද්‍යාව (ජීවයේ අඛණ්ඩතාවය ප්‍රශ්නෝත්තර විග්‍රහය)

රු 275.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව “ජීවයේ අඛණ්ඩතාව” පිළිබඳ ප්‍රශ්නෝත්තර ඇතුළත් ග්‍රන්ථයකි.

Additional information

Weight 0.175 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.5 cm
WRITER

වීරතුංග පී තිලකරත්න