අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

උසස් පෙළ සත්ත්ව විද්‍යාව පරිණාමය

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2009,  ප්‍රමාණය A5, පිටු 76

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සත්ත්ව විද්‍යාව පරිණාමය

රු 59.00

1 in stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙය අතිරේක කියවීම් පොතකි. මෙහි උසස් පෙළ සත්ත්ව විද්‍යාවට අදාළව  පරිණාමය පිළිබඳ කරුණු අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.12 kg
Dimensions 21 × 14 × 0.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව