අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

උසස් පෙළ ව්‍යවහාරික සත්ත්ව විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2009,  ප්‍රමාණය A5, පිටු 100

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ව්‍යවහාරික සත්ව විද්‍යාව

රු 56.00

Out of stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙය අතිරේක කියවීම් පොතකි. මෙහි උසස් පෙළ ව්‍යවහාරික සත්ත්ව විද්‍යාවට අදාළව  තිලාපියාගේ ජීව විද්‍යාව, ජලජීවි වගාව, කෘමි පළිබෝධයන්, මිනිසාට වැදගත් වන පරපෝෂිතයන් පිළිබඳ කරුණු අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.135 kg
Dimensions 21 × 14 × 0.8 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව